ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1.In deze voorwaarden hebben de volgende termen daarachter vermelde betekenissen.

1.2.BD Executive Solutions; de gebruikers van deze algemene voorwaarden. 

1.3.De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 

1.4.De studentchauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig staat ingeschreven bij BD Executive Solutions; die de screening, cursussen en trainingen heeft doorstaan. 

1.5.Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het tot stand komen van een vervoersovereenkomst met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord. 

1.6.Uur: het totaal van reistijd en wachttijd, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht. 

1.7.Rijtijd: de werkelijke duur van de rit, waarbij de studentchauffeur per vier uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier. 

Wachttijd: de tijd die een studentchauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt. 

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden voor BD Executive Solutions. 

2.2. BD Executive Solutions wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 

2.3. De van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met BD Executive Solutions. Die bedingen werken slechts met betrekking tot die overeenkomsten waarvoor zij zijn aanvaard. De overige algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht. 

2.4. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BD Executive Solutions komt tot stand nadat BD Executive Solutions de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan de opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 3 OFFERTES

3.1. De offertes van BD Executive Solutions zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft BD Executive Solutions het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

ARTIKEL 4 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING 

4.1. BD Executive Solutions is geheel vrij in de keuze van de studenchauffeur. 

4.2. Klachten dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaamheden schriftelijk bij BD Executive Solutions te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet meer door BD Executive Solutions in behandeling genomen. 

 

ARTIKEL 5 BEVESTIGING

5.1. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging van BD Executive Solutions gebonden.

5.2. Overeenkomsten en eventuele aanvullingen of wijzigingen daarop, zijn uitsluitend bindend voor BD Executive Solutions indien en voor zover deze door BD Executive Solutions schriftelijk zijn bevestigd. 

 

ARTIKEL 6 ANNULERING 

6.1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaatsvindt binnen 6 uur voor afgesproken tijd. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is BD Executive Solutions gerechtigd € 40 bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Betreft uw opdracht tevens een huurauto dan zijn wij genoodzaakt bij de annulering op dezelfde dag de dagprijs van de huurauto in rekening te brengen. 

 

ARTIKEL 7 ZEKERHEID 

7.1. BD Executive Solutions heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst afdoende zekerheid te verlangen. Voorts heeft BD Executive Solutions het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst dergelijke (aanvullende) zekerheid te verlangen. Indien BD Executive Solutions aanwijzingen krijgt omtrent een zodanige (verminderde) kredietwaardigheid van de opdrachtgever, dan kan BD Executive Solutions redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Onverminderd de overige rechten van BD Executive Solutions – indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet op de verlangde zekerheid stelt – in ieder geval het recht om de uitvoering van de diensten van BD Executive Solutions op te schorten en na voorafgaande ingebrekestelling, schriftelijk de betreffende overeenkomst, alsmede alle overige, nog niet afgewikkelde overeenkomsten, schriftelijk te ontbinden. 

 

ARTIKEL 8 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

8.1. De door BD Executive Solutions vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door overheid te heffen rechten of belastingen. In rekening worden gebracht de uren door de studentchauffeur chaufferend (= rijtijd), c.q. wachtend (= wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever, doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur. 

8.2. Voor avond- nacht- en weekendritten wordt geen toeslag geheven met uitzondering van artikel 8.10.

8.3. Per opdracht worden er minimaal drie uren in rekening gebracht. 

8.4. Indien het startadres afwijkend is van het eindadres, worden de reisuren retour naar het startadres in rekening gebracht. 

8.5. Betreft de opdracht een rit inclusief overnachting dan worden de rust uren van 00.00-06.00 uur niet in rekening gebracht. Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien er geen slaapgelegenheid via de opdrachtgever geregeld is, wordt in Nederland € 85,00 en in de rest van Europa € 125,00 per nacht doorberekend. 

8.6. Indien de overeengekomen dan wel reëel door de studentchauffeur gewerkte rij- en wachttijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de studentchauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is maximaal gemoeid een bedrag van € 25,00 per reservering. 

8.7. Parkeerkosten, tolgelden en brandstofkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden. 

8.8. Voorrijkosten, wordt berekend aan de hand van de aanvraag. Dit wordt voor aanvang van de rit kortgesloten met de klant. Hierbij is de eventuele kilometervergoeding á € 0,35 niet bij inbegrepen. 

8.9. Indien er géén mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen en/of indien een reservering start of eindigt buiten Ede (standplaats BD Executive Solutions) of een van de navolgende steden: 

Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen, Zwolle. 

In het bovenstaande geval zullen aan de opdrachtgever extra voorrijkosten in rekening worden gebracht á € 0,35 per kilometer berekend vanaf de dichtstbijzijnde bovengenoemde stad. 

8.10. Reiskosten naar en van de afgesproken plaats van de studentchauffeur worden niet berekend indien en voor zover de studentchauffeur gebruik kan maken van een OV-jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat de afgesproken plaats met het openbaar vervoer te bereiken vanwege de locatie of het tijdstip. In laatstgenoemde geval zullen aan de opdrachtgever extra voorrijkosten in rekening worden gebracht á € 0,35 per kilometer berekend vanaf dichtstbijzijnde stad conform artikel 8.9. Van eventueel te berekenen reiskosten zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf op de hoogte worden gesteld. 

8.11. Voor reserveringen met een starttijd tussen 24.00 en 6.00 uur hanteert BD Executive Solutions een toeslag van € 25,00 per reservering en voor reserveringen op erkende feestdagen hanteert BD Executive Solutions een toeslag van 100% op het uurtarief. 

8.12. Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

8.13. Voor reserveringen waarvan de dag van reserveren tevens de dag is waarop de rit zal aanvangen, hanteert BD Executive Solutions een toeslag van € 25,00. 

 

ARTIKEL 9 FACTUREREN

9.1. BD Executive Solutions factureert op basis van de door de studentchauffeur aan BD Executive Solutions opgedane opgave van de bestede uren. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de studentchauffeur aan de opdrachtgever een verantwoording van het aantal bestede uren ter ondertekening aanbieden. In het geval van een meningsverschil factureert BD Executive Solutions op basis van de door de studentchauffeur aan BD Executive Solutions gedane opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd. 

 

ARTIKEL 10 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

10.1. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. 

10.2. Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige prestaties dient BD Executive Solutions schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

 

ARTIKEL 11 BETALING 

11.1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden voor zover, indien de opdrachtgever consument is, wettelijk mogelijk zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting- binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd is vanaf de vervaldatum naar rato van 1% per maand, of gedeelte daarvan over het nog openstaande bedrag.  

11.2. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

11.3. Uitsluitend betalingen aan BD Executive Solutions werken bevrijdend. Betalingen aan studentchauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend. 

11.4. De opdrachtgever is aan BD Executive Solutions: alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet en BD Executive Solutions de vorderingen aan een derde in handen geeft.  

Indien BD Executive Solutions conservatoire maatregelen neemt, is een aanneming of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitenrechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het (voormalige) incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereiken/toepasselijk is, in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per uur dat normaal gesproken door de raadsman van BD Executive Solutions voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht vermeerderd met de door raadsman van BD Executive Solutions aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden op basis van het laatstgenoemde systeem aan de opdrachtgever in rekening gebracht, net als minimum het door de Rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. Indien BD Executive Solutions gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, zullen de kosten naar evenredigheid worden gematigd, tenzij de Rechter van oordeel zijn dat matiging niet aan de orde is, gelet op de geringheid van de BD Executive Solutions gemaakte fout.

 

ARTIKEL 12 ONTBINDING

12.1. Iedere verplichting van de opdrachtgever is door BD Executive Solutions terstond opeisbaar en BD Executive Solutions is bevoegd om na ingebrekestelling deze overeenkomst en andere met BD Executive Solutions gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk voor ontbonden te verklaren, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, behoudens het recht van BD Executive Solutions op vergoeding van schade, kosten en rente en op nakoming van hetgeen BD Executive Solutions reeds gepresenteerd heeft, indien de opdrachtgever: 

Wanprestatie pleegt;

In staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht; 

Surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;

De toepassing van de (voorlopige) schuldsanering en verkrijgt;

Zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder in geval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal. 

Een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;

Wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; 

Overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen

Onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten. 

 

ARTIKEL 13 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

13.1. De opdrachtgever, die immers zijn voortuig ter beschikking stelt aan BD Executive Solutions teneinde BD Executive Solutions in de gelegenheid te stellen onze diensten aan te bieden en te kunnen uitvoeren, is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering conform de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen en is tevens verplicht zorg te dragen voor een volledige casco- (all risk) en een inzittendeverzekering. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden. 

13.2. In geval van aansprakelijkheid van BD Executive Solutions voor schade aan het voertuig als bedoeld in lid 1 (WA en/of Casco), welke schade is gedekt door de verzekering van de opdrachtgever, zal door BD Executive Solutions het verlies van bonus of no-claim korting tot ten hoogste van twee jaar worden vergoed. Een vergoeding zal in gekapitaliseerde vorm plaatsvinden met een maximum van € 2.000,-.

Bij eventuele schade aan het voertuig, rust op de opdrachtgever de bewijslast dat deze schade is veroorzaakt door BD Executive Solutions. 

13.3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen cq. dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het aan BD Executive Solutions ter beschikking gestelde voertuig alsmede all-risk- en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan opdrachtgever, en meer in het bijzonder door een cahuffeur van BD Executive Solutions. 

13.4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen cq. dient ervoor in te staan dat het aan BD Executive Solutions ter beschikking gestelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld. 

13.5. De opdrachtgever dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zover niet rijbewijs B volstaat. 

13.6. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens BD Executive Solutions geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etc.  Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die BD Executive Solutions als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan BD Executive Solutions te voldoen. 

13.7. Indien de opdrachtgever, op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt, voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan BD Executive Solutions, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten. 

 

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID 

14.1. Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden is BD Executive Solutions slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld. Elke andere aansprakelijkheid van BD Executive Solutions en de door BD Executive Solutions ingeschakelde derde (hulppersoon) is uitgesloten, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

14.2. De opdrachtgever vrijwaart BD Executive Solutions voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door BD Executive Solutions verrichte werkzaamheden. 

14.3. Onverminderd het bepaalde lid 1, aanvaardt BD Executive Solutions geen aansprakelijkheid voor:

1. Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer:

Slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de studentchauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak; 

2.  Schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittenden aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht; 

3.  Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring, proces-verbaal of een verkeersongeval welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de studentchauffeur;

4.  Letsel aan dat passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht. 

14.4. BD Executive Solutions draagt geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door de studentchauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld. 

14.5. Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van BD Executive Solutions gaat de aansprakelijkheid van BD Executive Solutions niet verder dan de omvang van de dekking omschreven in artikel 13.2. 

 

ARTIKEL 15 SCHADE

15.1. Bij eventuele schade aan het voertuig, rust op de opdrachtgever de bewijslast dat deze schade is veroorzaakt door BD Executive Solutions. 

 

ARTIKEL 16 OVERMACHT 

16.1. Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is BD Executive Solutions bevoegd naar keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke russenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens BD Executive Solutions enig recht ontleent. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

16.2. Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden; 

brand, (burger)oorlog, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlogsgevaar,

staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, 

overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën,

werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, 

overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis. 

 

ARTIKEL 17 NAAMSVERANDERING 

17.1. De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval BD Executive Solutions geheel ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. 

 

ARTIKEL 18 KETTINGBEDING 

18.1. Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij de door BD Executive Solutions geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de opdrachtgever verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk blijft tegenover BD Executive Solutions voor hun verzuim. 

 

ARTIKEL 19 MEERDERE PARTIJEN

19.1. Indien een transactie wordt gesloten tussen BD Executive Solutions enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

20.1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht. 

20.2. Alle geschillen die tussen BD Executive Solutions en de opdrachtgever mochten ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantongerechten beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zal BD Executive Solutions hem een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op!